Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Báo VietnamPlus: Thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước

Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc đặt tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/thanh-lap-dai-phat-thanhtruyen-hinh-va-bao-binh-phuoc/594986.vnp

Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. (Nguồn: wikipedia.org)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.

Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc đặt tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ một phần kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm chỉ đạo việc ổn định tổ chức bộ máy, bàn giao cho Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước theo quy định của pháp luật; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tìm kiếm:✨

  • Báo Bình Phước, Đồng Xoài, Tư cách pháp nhân, Con dấu, Bình Phước, Kinh phí hoạt động, Cơ quan ngôn luận, Ban hành quy định, Đời sống tinh thần, Hợp nhất, Đường lối, Công lập, Tự chủ, Quyền hạn, Tài khoản, Đảng bộ, Trụ sở, Trực thuộc, Bộ máy, Thủ tướng chính phủ